De Algemene Ledenvergadering van Vereniging ZZP Netwerk Heuvelrug heeft conform artikel 18 van de statuten op 31 januari 2008 te Maarsbergen het onderstaande huishoudelijk reglement vastgesteld.

Artikel 1 Taken Bestuursleden

 1. De voorzitter heeft de algemene leiding en zit vergaderingen van de vereniging voor. De voorzitter behartigt ook de verenigingsbelangen, in samenwerking met het bestuurslid publiciteit en marketing.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de vereniging. De secretaris maakt verslag van de bestuursvergaderingen voert de bestuurscorrespondentie over zaken die de vereniging betreffen. De secretaris is plaatsvervangend webmaster van de vereniging.
 3. De penningmeester ziet toe op de financiën van de vereniging en ledenadministratie i.s.m. het bestuurslid dat de ledenadministratie beheert, inning van jaarlijkse contributies, boekhouding van inkomsten en uitgaven voor activiteiten, betaling van verplichtingen en jaarlijkse rapportage over de financiële toestand van de vereniging. Indien het beheer is opgedragen aan een administrateur, berust het toezicht bij de penningmeester.De penningmeester is ook de webmaster van de website van de vereniging.
 4. Het bestuurslid publiciteit en marketing is belast met de afstemming van de programmering en de organisatie van de activiteitencommissie. Bovendien is deze attent op voor de vereniging belangwekkende ontwikkelingen.
 5. Het bestuurslid ledenadministratie is belast met het beheer van de database van de ledenadministratie. Het bestuurslid is tevens plaatsvervangend webmaster van de vereniging.

Artikel 2 Lidmaatschap

 1. Als lid van de vereniging komen in aanmerking: (rechts)personen met een bedrijf of onderneming (waaronder de uitoefening van een vrij beroep) in de vorm van een eenmanszaak of besloten vennootschap zonder personeel in loondienst, met vestiging en/of kantoor in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Het bestuur is bevoegd ook personen uit te nodigen om lid te worden van de vereniging, die niet aan de specifieke eisen van het lidmaatschap voldoen, maar die op andere wijze voor de vereniging van belang kunnen zijn.Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.De leden zijn verplicht hun adres en wijzigingen daarin onverwijld aan het bestuur mede te delen. Het bestuur is niet bevoegd te handelen in de namen en adressen van de leden dan wel aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 3 Contributie

 1. Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene vergadering. bij voorkeur voorafgaand doch uiterlijk aan het begin van het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 4 Commissies

 1. Ieder lid van de vereniging kan het initiatief nemen om een commissie op te richten.
 2. Een voorstel tot de instelling van een commissie dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van motivatie en zal in de bestuursvergadering in stemming worden gebracht.

Artikel 5 Activiteitencommissie:

 1. Bij de planning van activiteiten dient te worden overlegd met het bestuurslid publiciteit & marketing van het bestuur.
 2. Voor alle activiteiten moet over het programma en de financiering vooraf overeenstemming bestaan met het bestuur aan de hand van een ontwerp-programma en voorstel tot financiering.
 3. Voor het in de publiciteit brengen van de activiteiten wordt er gebruik gemaakt van de huisstijl van de Vereniging ZZPNetwerk Heuvelrug en vindt afstemming plaats met de secretaris van het bestuur.
 4. Het programma van activiteiten wordt vooraf aan de leden bekend gemaakt.
 5. Niet-leden die willen deelnemen aan een verenigingsactiviteit, dienen zich vooraf te melden bij de secretaris.

Artikel 6 Kascommissie

 1. 1. Conform artikel 17 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

Artikel 7 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de website voor de leden ter inzage geplaatst worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen ervan op de website waarin het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 31januari 2008